Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

inherownway
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
inherownway
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamieszu mieszu
inherownway
summer chill
Reposted fromcats cats viafreska freska
9739 8322 390
Reposted fromkimik kimik viamieszu mieszu

June 24 2018

inherownway
5931 8570 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawonderwall wonderwall
inherownway
2189 bfa8 390
inherownway
inherownway
1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viawonderwall wonderwall
inherownway
Reposted fromSardion Sardion vianikotyna nikotyna
inherownway
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej.
— Zbigniew Herbert

June 02 2018

inherownway
7803 791b 390
inherownway
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeazyi eazyi
inherownway
1265 0674 390
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadonniedarco donniedarco
inherownway
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAmere Amere
inherownway
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmere Amere
inherownway
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viawonderwall wonderwall
5868 370b 390
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl