Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

inherownway
8269 c746 390
inherownway
inherownway
Reposted fromweightless weightless viacynamon cynamon
inherownway
0927 c311 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
inherownway
inherownway
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viafabulous-lazy fabulous-lazy
inherownway
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters viaAmere Amere
inherownway
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAmere Amere

July 01 2017

inherownway
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viastarryeyed starryeyed
inherownway
5545 73d6 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viafreska freska

June 27 2017

inherownway

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
inherownway
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaAmere Amere
inherownway

July 15 2017

inherownway
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viafabulous-lazy fabulous-lazy
inherownway
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters viaAmere Amere
inherownway
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAmere Amere

July 01 2017

inherownway
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viastarryeyed starryeyed
inherownway
5545 73d6 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viafreska freska

June 27 2017

inherownway

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
inherownway
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl