Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

inherownway
7803 791b 390
inherownway
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeazyi eazyi
inherownway
1265 0674 390
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadonniedarco donniedarco
inherownway
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAmere Amere
inherownway
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmere Amere
inherownway
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viawonderwall wonderwall
5868 370b 390
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
inherownway
1934 8a84 390
Reposted fromcatscradle catscradle viafreska freska
2451 a555 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadiedrunk diedrunk

March 22 2018

inherownway
Reposted fromshakeme shakeme viaribsyss ribsyss
inherownway
4538 f78d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall
inherownway
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viawonderwall wonderwall
inherownway
7971 9b85 390
4804 2933 390
inherownway
1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viafreska freska
inherownway
4424 a98c 390
Reposted fromwhoknows whoknows viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
inherownway
Reposted fromagridoce agridoce viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl