Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

inherownway
9272 9f57 390
Reposted fromRowena Rowena viawonderwall wonderwall
inherownway
5010 fb75 390
Reposted fromuoun uoun viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
inherownway
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
inherownway

March 24 2019

inherownway
Reposted fromtheoffice theoffice
inherownway
6451 461d 390
Reposted fromtheoffice theoffice
inherownway
0082 4014 390
Reposted fromtheoffice theoffice
inherownway
inherownway
2928 c29f 390
Reposted fromkot kot viawonderwall wonderwall
inherownway
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
inherownway
inherownway
inherownway
inherownway
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
inherownway
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi: jesteś bezpieczny ze mną. To jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid (!)
inherownway
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
inherownway
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
inherownway
Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy

January 31 2019

inherownway
Reposted fromshakeme shakeme viamieszu mieszu
inherownway
Reposted fromsilence89 silence89 viaeffronte effronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl