Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

inherownway
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viacytaty cytaty
inherownway
6034 1dcb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaalmostlover almostlover
inherownway
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
inherownway
2214 b122 390
4691 0895 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaalmostlover almostlover
inherownway
inherownway
6200 7e98 390
Reposted fromIriss Iriss viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
7054 d289 390
9683 f8d6 390

br0kenpetal:

Instagram: br0kenpetal

inherownway
inherownway
inherownway
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
inherownway
7901 29ea 390
inherownway
7266 e8f6 390
inherownway
7682 fb9e 390
Reposted frommosiek mosiek viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
inherownway

March 14 2017

3766 b7ac 390

revolvermonkcelot:

friedcheesemogu:

I feel like I should reblog this every day.

me too

inherownway
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl