Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

inherownway
7597 2ed3 390
Nie wiem czy chcę.

October 12 2019

inherownway
6426 7cc6 390
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viafreska freska
inherownway
inherownway
4525 1774 390
Reposted fromNocephya Nocephya viafreska freska

October 04 2019

inherownway
inherownway
0260 6c11 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
3503 a385 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreska freska
inherownway
6426 7cc6 390
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viafreska freska
inherownway
5098 6751 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viafreska freska
inherownway
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viaiblameyou iblameyou
inherownway
8148 0c08 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
inherownway
3513 9083 390
Reposted fromxawery xawery viamyownreality myownreality
inherownway
inherownway
9073 d9e2 390
Reposted fromemsik emsik viamyownreality myownreality
inherownway
3247 73b5 390
Reposted fromxanth xanth viamyownreality myownreality
inherownway
6086 dc4a 390
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viapommy pommy
inherownway
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viapommy pommy
inherownway
4995 35c6 390
Reposted fromdoedeer doedeer viafreska freska
inherownway
6048 1e68 390
Reposted fromsavatage savatage viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl